06:34:04 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آیین نامه های کمیته منتخب معاونت تحقیقات و فناوری
1 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی
2 شیوه نامه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پیوست به شیوه نامه اجرایی و آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی
4 جدول آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
5 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
تنظیمات قالب