06:16:01 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آیین نامه و مقررات
1 آیین نامه شورای پژوهشی و طرح های تحقیقاتی
2 آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر
3 آیین نامه توسعه واحدهای تحقیقات بالینی
4 آیین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دولتی
5 آیین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی غیردولتی
6 آیین نامه ارزشیابی فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال 1400
7 آیین نامه ارزشیابی فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال 1401
8 آیین نامه ارزشیابی فعالیت های مراکز تحقیقاتی کشور سال 1400
9 آیین نامه ارزشیابی فعالیت های مراکز تحقیقاتی کشور سال 1401
10 آیین نامه اجرایی داوری طرح های اثرگذار
11 پروتکل ارزشیابی شاخص های اثرات پژوهش
12 راهنمای ارزشیابی آموزشی و پژوهشی بیمارستان های آموزشی
13 شیوه نامه و فرآیند طرح های تحقیقاتی نظام سلامت (HSR)
14 راهنمای بارگذاری پایان نامه و طرح در پژوهشیار
15 دستورالعمل نگارش و تنظیم پایان نامه
16 راهنمای تنظیم فرم رضایت آگاهانه پژوهش
17 راهنمای بررسی و تصویب طرح در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
18 آشنایی با گرنت های داخلی و خارجی
تنظیمات قالب