23:02:14 - 01 مرداد 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اهداف:
1- افزایش کمی و کیفی تحقیقات کاربردی و محصول محور
2- رشد کمی و کیفی فعالیتهای فناورانه
3- ارتقای ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه تحقیقات و فناوری
4- افزایش کمی و کیفی منابع
5- رشد کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی و فناورانه نیاز محور
6- تدوین سیاستهای فرابخشی در حوزه تحقیقات و فناوری

تنظیمات قالب