07:42:57 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف خبرنامه (ترجمان دانش)
1 اطلاعیه تهیه خبرنامه (ترجمان دانش)
2 راهنمای تدوین خبرنامه (ترجمان دانش) برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
3 فرم خام تکمیل و ثبت خبرنامه مربوط به طرح های تحقیقاتی و پایان نامه خاتمه یافته
4 نامه مراحل تسویه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه خاتمه یافته سال 1402
5 راهنمای کم کردن سایز عکس برای تهیه خبرنامه
6 راهنمای درج لینک مقاله در خبرنامه
7 راهنمای ترجمان دانش برای طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
تنظیمات قالب