07:43:31 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف دستورالعمل های کارگروه اخلاق در پژوهش
1 انجام طرح با مصوبه کمیته اخلاق
2 لزوم ثبت مطالعه کارآزمایی بالینی
3 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
4 دستورالعمل ثبت طرح در سامانه کارآزمایی بالینی
5 راهنمای تدوین رضایت نامه آگاهانه
6 راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی
7 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
8 راهنمای عمومی کد اخلاق در پژوهش
9 مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در خصوص انتشار case report
تنظیمات قالب