06:08:59 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

سیاست های حمایتی شورای پژوهشی دانشگاه از فعالیت ها و برون دادهای پژوهشی و فناوری مصوبه بند 22 صورتجلسه شماره 7 مورخ 1401/12/16 هیات رئیسه دانشگاه  و دستورالعمل حمایت از فعالیت های پژوهشگران و فناوران دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسالی از وزارت بهداشت به شرح ذیل می باشد:

تنظیمات قالب