07:28:38 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف مدیر امور تحقیقات:

ـ ارائه پیشنهادات و طرحهای لازم در زمینه تغییر یا توسعه امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه

ـ مطالعه و بررسی آئین نامه های پژوهشی دانشگاه و پیشنهاد اصلاحات مورد نیاز بر اساس شرایط موجود و آینده دانشگاه

ـ دریافت پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی به منظور مطرح نمودن در کمیته های پژوهشی و تحقیقاتی

ـ نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای پژوهشی دانشگاه

ـ انجام امور برون دانشگاهی در رابطه با طرحهای پژوهشی پژوهشگران، مخترعین و مکتشفین دانشگاهی

ـ ادامه و ترویج نتایج فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در اجتماع از طریق استفاده از وسایل ارتباط جمعی و طریق دیگرتنظیمات قالب