06:32:05 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارگروه اخلاق در پژوهش این دانشگاه به منظور "رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحی، اجرا و انتشار نتایج پژوهش ها در سطح دانشگاه، تحت نظارت کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش تشکیل شده است.


شرح وظایف 
کارگروه اخلاق در پژوهش:

- پایش وضعیت رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب در کلیه مراحل پژوهش اعم از پایان نامه و طرح تحقیقاتی
- ایجاد شفافیت در فعالیت های پژوهشی دانشگاه
- پیشگیری از تخلفات پژوهشی
- اصلاح فرآیندهای اداری مرتبط با پژوهش
- ارتقاء کیفی کارگاههای اخلاق درپژوهش
- ارتقاء استانداردهای فنی و نوشتاری پروپوزالهای ارجاع شده بهکارگروه اخلاق در پژوهش
- نظارت بر اجرای طرح های کلینیکال ترایالتنظیمات قالب