05:46:55 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ماموریت:

اجرای طرح های تحقیقاتی، فناورانه و کاربردی؛ نظارت بر تشکیل و فعالیت هسته ها، واحدهای فناور و شرکت های دانشبنیان، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد و نوآوری؛ رجیستری بیماری ها، تامین، اشاعه و آموزش منابع علمی، برگزاری رویدادها و توسعه ارتباطات علمی در راستای تحقق توسعه پایدار استان با محوریت تعالی سلامت جامعه.

تنظیمات قالب