06:36:45 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آقای داوود صدقيانی

آقای داوود صدقيانی

مسئول دفتر معاونت تحقیقات و فناوری

تنظیمات قالب