07:29:16 - 02 تیر 1403

معاونت تحقیقات و فناوری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناسان مدیریت امور تحقیقات

خانم مهين صفرعليزاده

خانم مهين صفرعليزاده

كارشناس مسئول مراكز تحقيقاتی، ارزشيابی وپایش فعاليتها در پژوهش

خانم رویا محمدزاده

خانم رویا محمدزاده

كارشناس پژوهش و كميته اخلاق

خانم هاله اعجاز

خانم هاله اعجاز

كارشناس كميته تحقيقات دانشجویی

خانم غزال اخوان

خانم غزال اخوان

كارشناس پایش مراكز تحقيقاتی/ ویراستار مجلات دانشگاه

خانم فاطمه سلطانی

خانم فاطمه سلطانی

كارشناس امور پژوهشی

خانم ربابه بهادری

خانم ربابه بهادری

كارشناس امور پژوهشی

خانم هانيه قوجالی

خانم هانيه قوجالی

كارشناس امور پژوهشی

خانم راضيه پایداری

خانم راضيه پایداری

كارشناس امور پژوهشی

خانم رویا قاسم سلطانی

خانم رویا قاسم سلطانی

کارشناس امور پژوهشی

مهندس شهرام ابراهیمی

مهندس شهرام ابراهیمی

کارشناس IT

تنظیمات قالب