لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

دبیرخانه کنگره:
ارومیه: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه


کد پستی: 5111-575611
تلفن: 4-32754961-044
دورنگار:32754921-044


آدرس پست الکترونیک:

inc96@umsu.ac.ir