English |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧

چکبده مقالات سخنرانی همایش بین المللی چاقی مادر و کودک اردیبهشت 1394

 

برای دریافت فایل سخنرانی کلیدی اینجا کلیک نمایید          برای دریافت فایل سخنرانی عمومی اینجا کلیک نمایید

1

تأثیر آگاهی مادران بر تغذیه کودکان چاق

35
چاق و ریز مغزي ها در سنین باروري
2 رابطه چاقی و افزایش وزن با کانسرهاي زنان
36
درمان هاي جراحی چاقی
3 درمان هاي فارماکولوژیک چاقی 37
چاقی و کم شنوائی
4 تاثیر عوامل محیطی مداخله گر غدد در چاقی 38
بقاء کودکان چاق سرطانی
5 برخی چالش هاي قانونی در چاقی و درمان آن 39
عوامل تعیین کننده تغذیه اي مشترك بر پیدایش چاقی و سرطان ها در ایران
6 چاقی و پیوند کبد 40
الگوي توزیع چربی در نوجوانان مبتلا به چاقی
7 چاقی و لاغري در آزمون هاي دینی 41
مشکلات چاقی در زنان نابارور تحت درمان به روش ART
8 چالش هاي اخلاقی در مواجهه با چاقی دوران کودکی و بزرگسالی 42
چالش هاي اخلاقی در مواجهه با چاقی دوران کودکی و بزرگسالی
9 مشکلات چاقی در زنان نابارور تحت درمان به روش ART 43
چاقی و لاغري در آزمون هاي دینی
10 الگوي توزیع چربی در نوجوانان مبتلا به چاقی 44
بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در روستا-مهدهاي استان آذربایجان شرقی
11 مادر سالم، زایمان سالم و کودك سالم: مداخله فعالیت ورزشی و کنترل وزن
45
ارتباط مصرف صبحانه و نمایه توده بدن در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی ناحیه 2 یزد سال 1393
12 چاقی و پیوند کلیه 46
ارتباط شاخص توده بدنی مادران نخست زا ، قبل از بارداري با پیامدهاي بارداري و زایمان
13 چاقی و بیماري هاي کبدي در زنان 47
پیامدهاي چاقی در نظام سلامت: چاقی و خطرات همراه در مدیریت عفونت ها
14 سیماي چاقی کودکان در ایران 48
اثرات چاقی بر روي علائم جسمانی، اضطراب و بخوابی، اختلال کارکرد اجتماعی، افسردگی و سلامت عمومی در
دانش آموزان پایه اول مقطع دبیرستان شهرستان مرند
15 بررسی مرگ و میر مادران باردار
49
ارزیابی رژیم غذایی و فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان ایرانی: نتایج بررسی کشوري (مطالعه کاسپین)
16 چاقی و بیماري هاي چشم 50
بررسی شاخص توده بدنی (BMI) و ارتباط آن با برخی از عوامل دموگرافیک دردانشجویان مقطع دکتري حرف هاي دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
17 عوارض سایکولوژیک چاقی کودك 51
بررسی وضعیت خوراکیاري کودکان درشهرستان ارومیه و نقش آن در پیدایش چاقی کودکان
18 اختلالات خواب و چاقی کودکان 52
بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز کمبود ویتامین D3 در کودکان آذربایجان غربی
19 مشاوره در کودکان چاق 53
بررسی اثرات سینرژیستیک کورکومین و ارسو د اوکسی کولیک اسید در کاهش میزان آنزیم هاي کبدي
20 بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهر ارومیه سال 1393 54
مدل رگرسیون چندمتغیره در تبیین ارتباط بین برخی عوامل با شاخص هاي تن سنجی WHR و BMI دانش آموزان دختر دبیرستان هاي شهرستان ارومیه در سال 1393
21 مقایسه اضطراب اجتماعی و بهزیستی روان شناختی در زنان مبتلاء به چاقی و زنان داراي وزن طبیعی 55
بررسی ارتباط بین مارکر 9939609 FTO RS و چاقی با ترجیحات غذایی در بین دختران دبیرستان هاي منتخب ارومیه
22 رابطه ریسک فاکتورهاي قلبی عروقی با نتایج تست ورزش در زنان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی
شهر ارومیه ، 1388
56
ارتباط شاخص تودة بدنی قبل از بارداري و افزایشوزن دوران بارداري زنان با تولد زودرس
23 شیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل مؤثر بر آن در دختران مقطع ابتدایی شهرستان قدس
57
مطالعه و بررسی وضعیت اضافه وزن و چاقی و عوامل مرتبط با آن ها در آموزگاران خانم منطقه 6 شهر تهران
24 عوامل خطر مرتبط با چاقی نزد کودکان شهري سنین دبستان شهرستان خوي: مطالعه مورد شاهدي 58
بررسی رابطه نمایه توده بدنی با سلامت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
25 تحلیل شبکه علیت عوامل مؤثر بر شاخص نمایه توده بدن کودکان 5 ساله 59
تأثیر چاقی بر هوش هیجانی کودکان مبتلا به اضافه وزن
26 مقایسه مدت زمان رشد اولین دندان نوزادان چاق در مقابل نوزادان نرمال 60
بررسی شیوع اضافه وزن وچاقی مادران باردار درشروع و پایان بارداري در استان آذربایجانغربی
27 بررسی رابطه تحرك و فعالیت بدنی با اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان دختر دبیرستانهاي شهر ارومیه 61
طب گیاهی و اثر آن بر کاهش وزن
28 تأثیر 12 هفته تمرین هوازي بر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در زنان چاق 62
بررسی ارتباط بین تولد کودکان حاصل از زایمان سزارین و چاقی دوران کودکی در شمالغرب ایران
29 اثر رژیم غذایی کاهش وزن بر عوامل خطرساز قلبی در زنان چاق یا داراي اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان
پلی کیستیک
63
بررسی ارتباط نمایه توده بدنی ( BMI) و ناباروري
30 بررسی موانع موجود بر برخی عوامل مؤثر بر سبک زندگی سالم از دیدگاه والدین دانش اموزان با اضافه وزن
وچاقی در شهر اصفهان
64 بررسی عوامل مرتبط با وزن گیري نامناسب در بارداري و عوارض چاقی در مادران باردار
31 بررسی وضعیت ناامنی غذایی خانوار و برخی عوامل اقتصادي - اجتماعی در کودکان کوتاه قد دچار اضافه وزن
شهر زاهدان در سال 1393
65 بررسی ارتباط چاقی سنین کودکی با خطر ابتلا به سرطان در بزرگسالی
32 فراوانی اضافه وزن و چاقی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه اسپیرومتري بیمارستان امام خمینی سردشت در
فاصله زمانی 1390-1393
66 بررسی ارتباط بیماري پسوریازیس با شاخص توده بدنی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک هاي منتخب دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران
33 راههاي پیشگیري از چاقی در آموزه هاي اسلامی 67 ارتباط بین قد و وزن بدو تولد با ویژگی هاي جمعیت شناختی و شاخص توده بدنی مادران در قبل و بعد از بارداري
34 بررسی عادات غذایی و BMI بیماران زن مبتلا به سکته قلبی در بخشهاي بعد از سی سی یو بیمارستان هاي خوي در سال 1393
68 ررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در روستا-مهدهاي استان آذربایجان شرقی