English |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧
برای دریافت فایل مقالات چاپ شده اینجا کلیک نمایید

مدل سازي عوامل مؤثر بر وزن هنگام تولد با استفاده از تحلیل مسیر

42

ارتباط انفارکتوس میوکارد با سندرم متابولیک در بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1

ارتباط متیلاسیون افتراقی افراد چاق با اختلالات متابولیکی

43

بررسی ارتباط تغذیه انحصاري با شیر مادر و پیشگیري از چاقی کودکان

2

اثر تغذیه با شیر مادر بر چاقی

44

عوارض جسمی - روانی چاقی در کودکان

3

بررسی اثر عصاره ترشک و آلبالو بر چاقی، پروفایل لیپیدي و تغییرات بافت شناسی موش هاي صحرایی نر نژاد ویستار تغذیه شده با رژیم پرکلسترول

45

تغذیه با شیر مادر یک عامل مؤثر در پیشگیري و کاهش چاقی در کودکان

4

بررسی الگوي سیکل قاعدگی و ارتباط آن با نمایه ي توده ي بدن در دختران دبیرستانی شهر ارومیه در سال 1393

46

ژنتیک چاقی ها

5

بررسی تأثیر روش غیر رژیمی روي کنترل وزن

47

رابطه نمایه توده بدنی و سلامت روانی مادران در سنین باروري در شهرستان لارستان

6

بررسی فراوانی کم خونی فقر آهن ، کم کاري غده ي تیروئید، اضافه وزن و چاقی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک ناباروري جهاد دانشگاهی خوزستان ، سال هاي 1392 تا 1393

48

بررسی تأثیر نوع زایمان برروي وزن ، قد و دور سر 18 ماهگی نوزادان متولد شده در شهر ارومیه

7

مکمل اسید لینولئیک کونژوگه، راهکاري نوین براي برخورد با مشکل چاقی در شیرخواران و کودکان

49

تغییر سبک زندگی کودکان براي کاستن از خطر چاقی: یک گزارش موردي

8

بررسی رابطه چاقی کودکان و آلودگی زیست محیطی (مرور سیستماتیک)

50

بررسی انتخاب نوع روش بیهوشی در مادران چاق تحت جراحی سزارین

9

شاخص هاي تن سنجی و کیفیت زندگی جنسی زنان شیرده

51

بررسی فراوانی اضافه وزن و چاقی در کودکان سنین 4 تا 6 ساله شهر شاهرود در سال 92

10

تأثیر توده بدنی قبل از بارداري بر تمایل، شروع و طول مدت شیر دهی انحصاري

52

مقایسه چاقی در زنان شاغل در مراکز درمانی با سایر زنان جامعه(هرپرسنل باخواهرش باتفاوت سنی بین 1تا 5 سال)

11

ویژگی هاي محیط محل سکونت از نقطه نظر تأثیر بر دریافت خوراك و فعالیت بدنی کودکان و ارتباط آن با چاقی دوران کودکی

53

بررسی بهداشت روانی در دوران کودکی و ارتباط آن با چاقی در طول زندگی

12

کمبود ویتامین D :از ناباروري تا مشکلات بارداري

54

بررسی تغذیه با شیر مادر و ارتباط آن با چاقی در کودکی

13

بررسی فراوانی انجام فعالیت ورزشی، اضافه وزن و چاقی در زنان مراجعه کننده به کلینیک تغذیه جهاد دانشگاهی خوزستان در شهر اهواز، سال 1393

55

بررسی ارتباط سطح سرمی لپتین مادر با شاخص توده بدن مادر

14

درمان هاي داروئی چاقی

56

چاقی : چالش بزرگ قرن حاضر

15

بررسی پروفایل لیپیدي، شاخص هاي قند خون و فاکتور التهابی پیشگوئی کننده بیماري هاي قلبی عروقی ،( (hs_CRP و ارزیابی میزان تفاوت و رابطه hs_CRP و شاخص هاي فیزیولوژیک، در دختران نوجوان ورزشکار ، غیرورزشکار و چاق

57

مقایسه بهزیستی روانشناختی وسلامت روان در افرادچاق وافراد داراي گرایش به مدیریت بدن، متمرکز بر چاقی

16

ارتباط میان دریافت کلسیم لبنی و شاخص هاي آنتروپومتریک در افراد بزرگسال

58

درمان هاي نوین چاقی

17

 The use of smartphone Applications in self-management of child obesity

59

بررسی فراوانی تولد نوزادان با وزن بالا در یکی از مراکز اموزشی درمانی استان گیلان : یک بررسی یک ساله

18

 Effects of Liver cirrhosis on form of abdominal fat stores

60

برآورد سهم چاقی مرکزي بر بار بیماري هاي قلبی عروقی در استان آذربایجان غربی

19

 Effect of correct diet education on quality of life in type 2 diabetic patients

61

بررسی مرورمند راهکارهاي پیشگیري از چاقی در سطح کشور ایران در سال هاي اخیر( 1380 تا 1390(

20

 Maternal characteristics in prospective fetal growth study

62

بررسی تأثیر سطح هورمون لپتین مادري بر شاخص هاي آنتروپومتریک نوزادي

21

 The relationship between Obesity, Adiponectin level and Diabetes type2.

63

بررسی نتایج درمانی وعوارض عمل جراحی باي پس گاستروژژنال در Severe Obesity

22

 Different Type of Dieting or diet pattern and lifestyle intervention on plasma Adiponectin
levels

64

ارتباط مواد شیمیایی سنتتیک با چاقی و بیماري هاي مرتبط

23

 The Association between potential role of Breast feeding and Obesity in later life

65

نقش هورمون هاي چاقی در سرطان پستان

24

 Survey of anthropometric measurements and daytime sleepiness between Urmia medical
science university students in 2015

66

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه ریواس و سماق بر روي وزن موش هاي صحرایی هایپر کلسترول

25

 Detecting Hot Spot of Child Nutrition Deficiency in the West Azerbaijan Province, Iran

67

اثربخشی مداخله آموزشی بر اصلاح سبکزندگی دانشآموزان پسر داراي اضافه وزن دوره متوسطه اول شهرستان تنکابن

26

 besity and breast cancer Automatic discrimination of the breast cancers in Ultrasound image

68

بررسی شاخص توده بدنی پرسنل خانم شاغل در بیمارستان شهید دکترباهنر کرج شش ماهه دوم 1393

27

 BMI assessment of high school students in the city of Urmia in 2014

69

فراوانی اختلالات رشد در کودکان و نوجوانان ایرانی: نتایج بررسی کشوري (مطالعه کاسپین)

28

Artificial sweeteners: Are the answer to childhood obesity

70

چاقی بارداري: پیامدهاي اقتصادي و نقش دولت در مبارزه با اپیدمی چاقی

29

 the effect of calcium and vitamin D supplementation on obesity

71

بررسی تولیدات علمی چاقی و سرطان بررسی تولیدات علمی در پایگاه داده مدلاین

30

 Diet-induced Dyslipidemia Improved by Saffron Stigmas in Obese Rats

72

تأثیر دوگانه مصرف گونه هاي مختلف پروبیوتیکها بر چاقی

31

 Level of physical activity and screen time among Iranian children and adolescents at national and provincial level: the CASPIAN-IV study

73

ارتباط نمایه توده بدن با افسردگی و سلامت روان دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی البرز

32

 Effects of stress on maternal obesity associated with offspring health

74

بررسی شیوع چاقی در بین کودکان ایران درچند سال گذشته

33

 Effect of co-administration of restraint stress and morphine in prenatal period on offspring
body weight in rat

75

مقایسه روند چاقی در ایران با سایر کشورها

34

 Mechanisms of breast feeding actions on obesity prevention: a systematic review

76

نقش میکروبیوتاي رودهاي در سلامت و مروري کوتاه بر نقش مکملهاي پروبیوتیکی و پريبیوتیکی در پیشگیري از چاقی

35

Mothers' perception of obesity in schoolchildren: a survey and the impact of an educational intervention

77

بررسی ریسک فاکتورهاي ابتلا به چاقی دوران کودکی در کودکان با تولد زودهنگام در شمالغرب ایران

36

 Motivational Interviewing With Parents for Obesity: An RCT

78

شیوع چاقی در کودکان ایرانی و عوامل مرتبط با آن

37

 Sexual health and body mass index in women

79

اهمیت مدیریت تغذیه ایمن در نوزادان مادر دیابتی بستري در بیمارستان

38

Obesity Increase the Incidence of Asthma in women

80

بررسی نقش معلم در پیشگیري از عوارض روحی و روانی چاقی در دانش آموزان

39

 Childhood obesity and inflammatory risk factors

81

بررسی فراوانی اضافه وزن و چاقی در کودکان 5 ساله و عوامل مؤثر برآن

40

 Diet-induced Dyslipidemia Improved by Saffron Stigmas in Obese Rats

82

بررسی تغییرات شاخص نمایه توده بدن از هنگام تولد تا 5 سالگی در کودکان و عوامل مؤثر برآن

41