لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩

محورهای مورد بحث کنگره:

1.  تومور

2. تروما

3. ستون فقرات

4. عروق مغزی

5. اطفال

6. اعصاب محیطی